RSPCT

RSPCT

(V.Musto)

‘O rispetto nun l’aggio mai accattato ne raccattato

Rispett pe rispett ‘o frat
Na ahy
Let’s bring it back the real Hip Hoo
Dsaggio ‘ngopp ‘o beat
Puortece rispett puortece rispett
Ca ra tantu tiemp – wa ra quantu tiemp
Salut a nu frat – wa ra quantu tiemp
Puortele rispett vai ‘o fra c’aspiett?
Fra nun dico cell che fa
Fra nun vire chell che fa ?
Puortece rispett. Puortece rispett
Vai o phra c’aspiett vai ‘o phra c’aspiett
Puortece rispett puortece rispett
Te faccio ‘o brevetto lievete ‘o berrett
Cu nuie stai copert è tutt pavat
‘o minim è ‘o corrett ‘o massimo gia ‘e dat
Brinda ‘o bene wo! ca ‘o mal ‘nteng tiemp
Vir buon bro, chella robb ‘nsap ‘e nient
N’agg mai perso ‘o cuntatt ca gente ca m’ispira
Mo tratteng ‘o respir penso a me stess ‘e scriv
Puortece rispett simm chill in prima linea
Senza ‘o bisogno ‘e dopamina è natural tir
Contaminann ‘o stil ‘o tengo e nun m’ostip
Puortece rispett puortece rispett
Ca ra tantu tiemp – wa ra quantu tiemp
Salut a nu frat – wa ra quantu tiemp
Puortele rispett vai ‘o fra c’aspiett?
Fra nun dico cell che fa
Fra nun vire chell che fa ?
Puortece rispett. Puortece rispett
Vai o phra c’aspiett vai ‘o phra c’aspiett
A piccirillo mai d’accordo cu’ nisciun
Simm crisciut cunuscimm ce salut
Passo e chiudo ma mica a ind’a ‘na radio
Ossai ma fum pur si stong ‘ind a radio
Best rap sta strada ha certificat
Dint’e stereo, int’e machin e dint’e cas
Diamons on my neck ‘e voglio tatuat
sti scritte so’ pe sempre nun m’e pignorat
Bev pina colada, vuje chiagnucolat
A me nu frat se ne chiud ‘o sang è coagulat
Puortece rispett ma addò vai a’ccattà?
L’educazione sempre segno ‘e nobiltà
Comm’e ‘ngopp ‘o ring guardia alta fra
Si vuò essere nu king allò te ra da fà
Puortece rispett puortece rispett
Ca ra tantu tiemp – wa ra quantu tiemp
Salut a nu frat – wa ra quantu tiemp
Puortele rispett vai ‘o fra c’aspiett?
Fra nun dico cell che fa
Fra nun vire chell che fa ?
Puortece rispett. Puortece rispett
Vai o phra c’aspiett vai ‘o phra c’aspiett